MBO opleidingen > Klachtenregeling

Klachten

Het Alfa-college vindt het belangrijk dat zijn studenten en andere (interne en externe) belanghebbenden tevreden zijn over het onderwijs en de examinering én over de wijze waarop zij binnen het Alfa-college worden behandeld. Toch kan het voorkomen dat er over bepaalde zaken klachten zijn. We onderscheiden drie soorten klachten. Per klachtensoort geven we kort aan wat de klachtenprocedure is en geven een link naar de bijbehorende uitgebreide regeling.
 
Klachten op het gebied van sociale veiligheid
Zo’n klacht kan betrekking hebben op een gedraging op het terrein van seksuele intimidatie, geweld of dreiging met geweld, racisme of andere vormen van discriminatie. Bij zo’n klacht kan de klager zich wenden tot de contactpersoon voor sociale veiligheid, tot een externe vertrouwenspersoon of tot de desbetreffende klachtencommissie. 
Je leest meer over hoe te handelen bij een klacht op het gebied van sociale veiligheid in deKlachtenregeling Sociale Veiligheid Beluister dit document met behulp van ReadSpeakerLuister.
 
Klachten over de examinering of examenuitslagen
Bij klachten over de gang van zaken bij een examen of een examenuitslag wendt de klager zich eerst – door het schrijven van een bezwaarschrift - tot (sub)examencommissie waaronder zijn opleiding valt. Als de klager het niet eens is met het besluit van de (sub)examencommissie kan hij beroep aantekenen bij de onafhankelijke Commissie van beroep voor de examens.
In hetBeroepsreglement examens Beluister dit document met behulp van ReadSpeakerLuister​ vind je informatie over hoe je beroep kunt aantekenen bij de Commissie van beroep voor de examens en wat daarna de gang van zaken is.
 
Klachten over gedragingen in het algemeen
Zo’n klacht heeft betrekking  op de wijze waarop medewerkers of deelnemers van het Alfa-college zich in een bepaalde gelegenheid hebben gedragen of op beslissingen van hen, voor zover die niet in de sfeer van de sociale veiligheid of van de examens liggen.
De klager neemt in eerste instantie contact op met degene(n) op wiens gedraging of beslissing zijn klacht betrekking heeft. Als deze de klacht niet kan of wil behandelen of er niet op een bevredigende manier aan tegemoet kan komen, kan de klager zijn  klacht voorleggen aan de leidinggevende of opleidingsmanager/directeur van de desbetreffende afdeling of opleiding. Wordt de klacht door hem niet op een bevredigende manier afgehandeld, dan kan de klager zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie.
In deKlachtenregeling Alfa-college Beluister dit document met behulp van ReadSpeakerLuister kun je lezen hoe je je tot de klachtencommissie kunt wenden en wat daarna de gang van zaken is.​​​