MBO opleidingen > Bedrijven en instellingen > Samenwerkingsverbanden > Lectoraat 'Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie'

Lectoraat 'Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie'

In 2009 zijn het ROC Alfa-college (MBO) en Stenden Hogeschool (HBO) gestart met het dubbellectoraat ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’.
 
In dit lectoraat werken beide onderwijsinstellingen samen met vooraanstaande bedrijven en organisaties uit de regio Drenthe. Gezamenlijk ontsluiten ze kennis en ontwikkelen ze nieuwe ideeën met betrekking tot duurzame innovatieprocessen op twee sociaal-economische thema’s die (ook) in deze regio van groot belang zijn voor de kenniseconomie, namelijk Zorg en Wonen: 'de oudere mens die langer thuis blijft wonen' en Toerisme: 'De toerist die langer in de regio komt en blijf.'
 
Het lectoraat beperkt zich tot deze twee ketens: Zorg en Wonen en Toerisme in de regio Drenthe. Binnen deze ketens staat het multidisciplinair en integraal denken centraal, alsmede comakership tussen de partijen. Ook cross-overs tussen beide thema’s zoals: 'Gezondheidstoerisme' worden ontwikkeld. Het lectoraat zorgt voor verbetering van externe oriëntatie van het onderwijs, draagt bij aan curriculumvernieuwing en zorgt voor professionalisering van docenten en management. Het legt hierbij ook de verbinding met de Euregio.
 
Dit lectoraat staat onder leiding van lector dr. Ineke Delies en is binnen Stenden Hogeschool als kernlectoraat verbonden aan de school of Leisure & Tourism management.
 

2014-2015:

Opschaling, Transfer en Verduurzaming

De reeds in 2009 gegeven opdracht aan dit lectoraat is ook nu nog zeer actueel en van dusdanig strategisch belang geworden, dat meer regio’s daar deel van uit willen maken.
Op verzoek van de beide Colleges van Bestuur, zijnde de opdrachtgevers van dit dubbellectoraat, is versneld ingezet op het delen van de reeds ontwikkelde expertise in de regio Drenthe/Noordoost-Overijssel met andere regio’s: de regio’s Groningen en later ook Friesland van beide onderwijsinstellingen.
In de zomer van 2014 is een start gemaakt met het uitwerken van het scenario: ’Opschaling, Transfer en Verduurzaming (OTV) van het lectoraat’:
Opschaling van één kenniskring naar twee subkenniskringen met de standplaatsen Emmen en Groningen (per 1 september 2015), en wellicht ook later naar drie subkenniskringen, met standplaats Leeuwarden.
Transfer van de kennis zoals ontwikkeld in Drenthe/NO-Overijssel naar de andere regio’s.
Verduurzaming van de expertise en organisatie in Drenthe/NO-Overijssel standplaats Emmen.
 

September 2015

Als gevolg hiervan hebben er binnen het lectoraat diverse veranderingen en uitbreidingen plaatsgevonden:
Het aantal regio’s wordt vergroot
• De lectoraatspartners zullen per regio verschillen, want de regionale inkleuring van de opdracht is heel belangrijk. Dat is een flinke beweging, ook organisatorisch.
• Per 1 september 2015 is er naast een (sub)kenniskring in Drenthe/NO-Overijssel, standplaats Emmen Stenden Hogeschool, ook een (sub)kenniskring van het lectoraat in Groningen, met als standplaats Alfa-college, locatie Boumaboulevard.

Om het regionale accent goed vorm te kunnen geven, zullen daar kenniskringleden en bedrijvenpartners uit die regio worden betrokken. Natuurlijk zullen de daar te ontwikkelen innovaties (in regionaal comakership ontwikkeld en met nieuwe combinaties van Zorg&Wonen&VrijeTijd), regionaal gekleurd zijn.
 

Een bijgestelde organisatie

Het blijft één dubbellectoraat van Alfa-college en Stenden Hogeschool met één lector: Ineke Delies. In plaats van één kenniskring, komen er diverse subkenniskringen die samen de kenniskring vormen: één in Drenthe/NO-Overijssel en één in Groningen. Wellicht later ook één in Leeuwarden.
Aan de subkenniskring Groningen zal, vanwege het regionale karakter, ook de Hanzehogeschool enkele hbo-kenniskringleden leveren, naast die van de Stenden Hogeschool. Het Alfa-college levert alle mbo-kenniskringleden.
  

Doelstelling

De verankering van het beroepsonderwijs in haar regionale omgeving is van cruciaal belang bij het slaan van een brug tussen het veranderende werkveld en de benodigde nieuwe competenties voor (zittende) werknemers. Dit lectoraat is bedoeld om hierbij een stimulerende werking te hebben, door regionale verbindingen te leggen en creatieve combinaties te vormen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

De lector heeft taken op het gebied van onderzoek, onderwijsinnovatie en kenniscirculatie. Het hoofddoel van dit specifieke lectoraat is het creëren van gezamenlijke kennisallianties van het beroepsonderwijs met het regionale bedrijfsleven waarbij vorm gegeven wordt aan nieuwe combinaties van Leren en Werken. Deze combinaties kunnen toegepast worden in diverse regio’s in binnen- en buitenland.
 
De twee kenniskringen van dit lectoraat bestaan begin 2016 uit 32 leden; zeventien vanuit het Alfa-college (mbo), acht vanuit de Stenden Hogeschool (hbo), vier vanuit de Hanzehogeschool (hbo), een gast vanuit het bedrijfsleven, een gast vanuit de gemeentelijke overheid en een gast vanuit University Campus Fryslân.
 

Netwerk

Het lectoraat heeft een netwerk van interne en externe stakeholders, gegroepeerd rond bovengenoemde twee ketens. Er nemen circa 50 bedrijven aan deel en 40 personen uit het onderwijs. Klik hier voor een overzicht van de netwerken.
 

Projecten en publicaties

Het lectoraat heeft als opdracht om de methodiek te onderzoeken hoe door middel van duurzame samenwerkingsrelaties van mbo- en hbo-instellingen met bedrijven gekomen wordt tot nieuwe combinaties in Leren en Werken. Deze samenwerkingsrelaties moeten aansluiten bij de regionale kenniseconomie. Ook wordt onderzocht in hoeverre die methodiek geschikt is voor toepassing in diverse regio’s. Het proefschrift van lector Ineke Delies vormt de inhoudelijke basis voor dit lectoraat. Dit proefschrift omvat een empirisch onderzoek naar kennisallianties tussen beroepsonderwijs (ROC) en bedrijfsleven.
 
Het lectoraat doet daarom onderzoek (klik hier voor een overzicht van de onderzoeken) en initieert en/of neemt deel aan projecten. Klik hier voor een overzicht van de projecten.
De afgelopen jaren zijn er veel publicaties verschenen over dit lectoraat. Klik hier voor een overzicht van de publicaties.
 

Nieuws

Het lectoraat heeft sinds 2013 een nieuwsbrief die 4 á 5 keer per jaar verschijnt en nu ruim 650 lezers heeft, klik hier voor een overzicht van de nieuwsbrieven.
 

​Contact

Voor meer informatie en vragen over dit lectoraat kunt u hier klikken.