MBO opleidingen > Toelatingsprocedure niet wettelijk toelaatbare aspirant-studenten

Toelatingsprocedure niet wettelijk toelaatbare aspirant-studenten

​Met ingang van 1 augustus 2014 wordt de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) onder meer gewijzigd op het gebied van wettelijke toelaatbaarheid. De noordelijke mbo’s zijn Friesland College, Nordwin College, Drenthe College, Alfa-college, ROC Menso Alting, Noorderpoort en AOC Terra. Zij hebben gezamenlijk, op basis van deze nieuwe wet, een toelatingsprocedure voor niet wettelijk toelaatbare aspirant-studenten opgesteld. Hiermee willen de instellingen beogen dat er rechtsgelijkheid ontstaat voor aspirant-studenten die niet voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen. 
 
Hier vindt u informatie over deze toelatingsprocedure. Klik per onderwerp op de 'V' voor meer informatie.
 

Wetswijziging onderdeel Focus op Vakmanschap

De wetswijziging komt voort uit het MBO-beleid ‘Focus op Vakmanschap’. Dit is het actieplan van het ministerie van Onderwijs, dat zich richt op een kwaliteitsverbetering van het middelbaar beroepsonderwijs. Voor de toelaatbaarheid van aspirant-studenten betekent deze wijziging dat:
• de Entree-opleiding geïntroduceerd wordt (niveau 1-opleidingen);
• de eisen voor toelaatbaarheid voor niveau 2-opleidingen strenger worden;
• er een aanpassing is ingesteld op het toelaten van aspirant-studenten die niet aan de wettelijke vooropleidingseisen voldoen.
 

Wanneer is een aspirant-student niet wettelijk toelaatbaar?

Een aspirant-student is wettelijk niet toelaatbaar als:
a. hij/zij ongediplomeerd is;
b. hij /zij geen diploma kan overleggen;
c. zijn/haar diploma niet het juiste niveau heeft.
 

Communicatie aspirant-studenten en toeleverende instanties

De mbo-instellingen maken onderstaande regeling openbaar op hun websites in een publieksvriendelijke versie voor aspirant-studenten en hun ouders/verzorgers. Daarnaast stellen ze deze beschikbaar aan alle toeleverende organisaties (voorliggend onderwijs, leerplicht/RMC, werkgevers en UWV/Sociale Diensten).
 

De wijziging

Als een aspirant-student niet voldoet aan de vooropleidingseis voor een opleiding, kan het bevoegd gezag alsnog besluiten dat de aspirant-student toelaatbaar is. Dit is vastgelegd in de WEB:
 

Artikel 8.2.1 lid 6

“Het bevoegd gezag kan in bijzondere gevallen personen die niet voldoen aan de vooropleidingseis voor een basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding of specialistenopleiding, vrijstellen van die vooropleidingseis, indien zij bij een onderzoek hebben blijk gegeven van geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs.”
 
Uitleg van de onderstreepte begrippen in de nieuwe wettekst:
 
Bevoegd gezag
Per onderwijsinstelling wordt er een toelatingscommissie ingesteld, die beslist namens het bevoegd gezag over de toelaatbaarheid van de aspirant-student. Het bevoegd gezag regelt de omvang, werkzaamheden en bevoegdheden van de toelatingscommissie. (artikel 8.1.1c. WEB) Hoe dit wordt georganiseerd, centraal of decentraal, bepaalt de onderwijsinstelling zelf.
De beslissing van de ene onderwijsinstelling wordt overgenomen door de andere onderwijsinstellingen als een aspirant student zich daar voor dezelfde opleiding aanmeldt  als waar het onderzoek op gericht was. De aspirant student zorgt er zelf voor dat de nieuwe school de uitslag ontvangt. Dit is de verklaring van de school waar het onderzoek is uitgevoerd.

Bijzondere gevallen
De toelatingsonderzoekprocedure is in eerste instantie gericht op aspirant-studenten vanaf 18 jaar die door diverse omstandigheden geen diploma hebben behaald of die het ooit behaalde diploma niet konden overleggen. Met de door hen opgebouwde levens- en werkervaring zijn ze veelal potentieel in staat om een opleiding voor niveau 2, 3 of 4 te succesvol af te ronden.
De procedure kan ook worden gebruikt voor aspirant-studenten die een te lage vooropleiding hebben behaald maar toch potentie hebben om een opleiding succesvol te doorlopen. De toelatingsprocedure vindt uhier Beluister dit document met behulp van ReadSpeakerLuister.
Een aspirant-student die jonger is dan 18 jaar, wordt in eerste instantie terugverwezen naar het vmbo. Dit is om ongediplomeerde instroom te voorkomen.
 
Geschiktheid
In het toelatingsonderzoek wordt meegenomen in hoeverre de hiaten/manco’s voor de gewenste opleiding relevant zijn. Bijvoorbeeld: voor de ene opleiding kan een student niet toelaatbaar zijn omdat hij een bepaald vak niet heeft behaald, terwijl hij voor een andere opleiding van hetzelfde niveau wel toelaatbaar zou kunnen zijn omdat hiervoor het ontbreken van dit vak niet relevant is.
 
Het desbetreffende onderwijs
Het toelatingsonderzoek is gericht op een bepaald kwalificatiedossier en een bepaald niveau en niet op een domein. Wil de aspirant-student naar een andere opleiding, dan volgt een nieuw onderzoek waarbij informatie uit het eerdere onderzoek gebruikt kan worden. Dit nieuwe onderzoek kan daarom wellicht minder uitgebreid zijn. De aspirant-student kan de school ook verzoeken hem of haar voor meerdere opleidingen te testen.
 

Vragen over de toelatingsprocedure

Voor vragen kunt u terecht bij Annette Klappe: jhf.klappe@alfa-college.nl.
 

Documenten

Voorbeelden van motivatiebrieven (voor 18+ en 18-), een aanbevelingsbrief en de toelatingsonderzoekprocedure vindt u bovenaan deze pagina.